Oficiálních informační stránky  mikroregionu                 Dnes je

 

 

 

 

 

 

 

Stanovy svazku obcí mikroregionu  „Heřmanoměstecko“

Č á s t   p r v á

OBECNÁ USTANOVENÍ

 Článek I

Základní ustanovení

1) Svazek obcí mikroregionu „Heřmanoměstecko“ (dále jen „svazek“) byl založen v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 128/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

2) Svazek obcí je nástupnickou organizací zájmového sdružení právnických osob mikroregionu „Heřmanoměstecko“, založeného podle ustanovení § 20 f a 20 g občanského zákoníku zakladatelskou smlouvou ze dne 10. února 2000. Svazek obcí přejímá veškerá práva a povinnosti sdružení.

 

Článek II

Identifikace svazku obcí  

a) Název svazku obcí  sdružených v mikroregionu je   „Heřmanoměstecko“

b) Sídlem svazku je Městský úřad, náměstí Míru 4, 538 03  Heřmanův Městec

c) Účastníky svazku jsou ke dni schválení těchto stanov tyto :

    - Město Heřmanův Městec, se sídlem Městský úřad, náměstí Míru 4, 538 03 

                                 Heřmanův Městec

    - Obec Hošťalovice, se sídlem Hošťalovice č.p. 18, 538 03  Heřmanův Městec

    - Obec Jezbořice, se sídlem Jezbořice č.p. 67, 533 32  Čepí

- Obec Klešice, se sídlem Klešice č.p. 32, 538 03  Heřmanův Městec

- Obec Kostelec u Heřmanova Městce, se sídlem Kostelec u Heřmanova 

                                 Městce č.p. 64, 538 03  Heřmanův Městec

- Obec Načešice, se sídlem Načešice č.p. 21, 538 03  Heřmanův Městec

- Obec Rozhovice, se sídlem Rozhovice č.p. 46, 538 03  Heřmanův Městec

- Obec Svinčany, se sídlem Svinčany č.p. 52, 535 01  Přelouč

- Obec Úherčice, se sídlem Úherčice č.p. 32, 538 03  Heřmanův Městec

- Obec Vápenný Podol, se sídlem Vápenný Podol č.p. 74, 538 09  Vápenný 

  Podol

- Obec Vyžice, se sídlem Vyžice č.p. 74,  538 03  Heřmanův Městec

   

-2-

d) Svazek obcí se zakládá na dobu neurčitou. Způsoby a postupy zrušení svazku obcí jsou upraveny v článku XXVI. těchto stanov.

e) Předseda svazku obcí má právo zřídit v místě svého působení úřadovnu s cílem přiblížit organizačně administrativní práce výkonu jeho funkce. Tímto ustanovením není dotčeno sídlo svazku obcí podle odstavce b).

 

Článek III

Statut svazku obcí

a) Svazek je samostatnou právnickou osobou, odpovídající veškerým svým majetkem za nesplnění povinnosti vůči třetím osobám.

b) Členové svazku obcí ručí za závazky svazku obcí.

 

Článek IV

Předmět činnosti

a) Předmětem činnosti svazku obcí je:

            1. Všeobecná ochrana životního prostředí v zájmovém území.

            2. Společný postup při dosahování ekologické stability zájmového území a

              jeho trvalé obyvatelnosti.

            3. Koordinace významných investičních akcí v zájmovém území.

            4. Koordinace obecních územních plánů a  územní plánování v regionálním

              měřítku.

            5. Podpora vzniku podmínek pro vytváření pracovních příležitostí.

            6. Slaďování zájmů a činnosti  místních  samospráv a společné ovlivňování

              výkonu státní správy v zájmovém území.

            7. Vytváření, zmnožování a správa společného majetku svazku.

            8. Zastupování  členů  svazku  při  jednání  o  společných věcech s třetími

              osobami (orgány státní správy, obchodními partnery, kontrolními orgány

              apod.)

            9. Zajišťování a  vedení  předepsané  písemné,  výkresové, technické a jiné 

              agendy jednotlivých společných akcí.

            10. Propagace svazku a jeho zájmového území.

b) Za předmět činnosti svazku se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají členských obcí. V takovém případě je povinností svazku dbát, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy svazku jako celku. Pro naznačené akce a aktivity jmenuje shromáždění  odpovědné osoby, vybaví je podpisovým právem a pověří je koordinací a účetním a dokladovým zabezpečením těchto akcí a aktivit.

c) Svazek je oprávněn zakládat samostatně nebo s dalšími účastníky podnikatelské a nepodnikatelské subjekty podle platných právních norem.

  

-3-

 Č á s t   d r u h á

ČLENSTVÍ  A ČLENSKÉ POMĚRY

 Článek V

Vznik členství

a) Prvými členy svazku se stávají  zakladatelské obce, které prostřednictvím svých starostů vyjádřily souhlas se stanovami svazku.

b) O členství ve svazku mohou písemně požádat další obce. Jejich členství vznikne na základě rozhodnutí shromáždění zástupců obcí (dále jen shromáždění), podpisem dodatku stanov zástupcem obce a složením vstupního vkladu.

 

Článek VI

Zánik členství

a) Členství ve svazku zaniká výpovědí obce, neuhrazením členských příspěvků do 12 kalendářních měsíců od data jejich splatnosti a vyloučením ze svazku.

 

b) Výpovědní lhůta je jednoletá. Písemná výpověď musí být podána na adresu svazku nejpozději do 31.12. běžného roku tak, aby členství ve svazku skončilo k témuž datu roku následujícího. Jiný termín skončení členství je přípustný jen ve výjimečných případech. Obec, která podala výpověď z členství ve svazku, se tím nezbavuje povinnosti zaplatit ve výpovědní lhůtě stanovený roční členský příspěvek.

 

c) Vyloučení ze svazku je mimořádným zánikem členství. Lze jej použít jen při hrubém porušení stanov - například při odcizení majetku svazku, poškození dobrého jména svazku, protiprávního jednání obce vůči svazku apod. K vyloučení ze svazku musí dát souhlas 2/3 členů svazku.

 

d) Obec, které skončilo členství ve svazku, odpovídá i nadále spolu s ostatními členy  svazku za závazky svazku, vzniklými v době jejího členství ve svazku.

 

e) V případě zániku členství vyplatí svazek obci, jejíž členství zaniká, finanční částku ve výši dotačního příspěvku k majetku, který obec v roce ukončení členství do svazku vložila. Toto vypořádání provede svazek nejdéle do jednoho roku ode dne zániku členství. V případě dohody lze provést majetkové vypořádání jiným způsobem.

  

-4-

 Článek VII

Práva členů

a) Základními právy členů svazku jsou:

            1. Realizovat prostřednictvím akcí svazku své zájmy a záměry, pokud

              budou v souladu se zájmy a záměry svazku.

            2. Nahlížet do účetních knih a přesvědčovat se o správě majetku svazku.

            3. Účastnit se činnosti orgánů svazku.

            4. Podílet se na majetkovém prospěchu svazku podle pravidel, určených 

              rozhodnutím shromáždění.

           

b) Práva členů mohou být u jednotlivých akcí a aktivit dále upravena rozhodnutím shromáždění.

 

Článek VIII

Povinnosti členů

a) Základními povinnostmi členů svazku obcí jsou:

            1. Důsledně  dodržovat  stanovy  svazku obcí a  rozhodnutí shromáždění.

            2. Platit  pravidelně  roční  příspěvky v částce a termínu podle rozhodnutí

             shromáždění.                        

            3. Nakládat  s   majetkem  svazku podle rozhodnutí shromáždění, chránit

              jej a přispívat k jeho zmnožování

            4. Slaďovat obecní zájmy a záměry se zájmy a záměry svazku.

            5. Prostřednictvím svých  zástupců vykonávat  svěřené  funkce v  orgánech         svazku.

            6. Propagovat svazek jak  mezi občany  členských  obcí, tak  i u  orgánů               státní správy, podnikatelských subjektů, občanských sdružení, nadací,     fondů apod.

 

b) Povinnosti členů mohou být u jednotlivých akcí a aktivit upraveny rozhodnutím shromáždění.

  

-5-

Článek IX

Vztahy členů a svazku

a) Vzájemné vztahy členů svazku a svazku obcí, mající charakter prodeje a koupě, zhotovení díla, mandátu, příkazu, půjčky, výpůjčky, pronájmu a podobně, se vždy upravují písemnými smlouvami.

 

b) Je-li člen svazku vůči svazku nebo svazek vůči členovi svazku obcí v  prodlení s úhradou peněžitého závazku, má věřitel právo na úrok z prodlení k tíži dlužníka. Výše úroku činí ročně dvojnásobek diskontní sazby České národní banky, platné k prvnímu dni prodlení s plněním peněžitého závazku.

 Č á s t   t ř e t í

ORGÁNY SVAZKU

 

Článek X

Vymezení orgánů svazku obcí

 

Orgány svazku obcí jsou:

- shromáždění zástupců členských obcí

- představenstvo svazku obcí

- předseda představenstva svazku obcí

- kontrolní a revizní komise

 

Článek XI

Shromáždění

 a) Shromáždění je nejvyšším orgánem svazku se statutem členské schůze. Každý člen tohoto orgánu má při jeho jednání jeden hlas.

 

b) Do působnosti shromáždění patří zejména:

            1. Přijímat, měnit a doplňovat stanovy.

            2. Přijímat nové členy svazku.

            3. Vylučovat členy svazku.

   

-6-

 

         4. Rozhodovat o  výši, čase a  způsobu úhrady vstupních vkladů a ročních               členských příspěvků.

            5. Volit,  jmenovat  a  odvolávat  předsedu,  místopředsedy,  tajemníka              revizní skupinu sdružení a kontrolovat jejich činnost.

            6. Schvalovat roční rozpočet sdružení a roční účetní závěrku a rozhodovat            o použití volných finančních prostředků.

            7. Rozhodovat  o  nákupu,  využití  a  prodeji  majetku; u majetku, podlé-              hajícímu zápisu  do katastru nemovitostí nebo jiné podobné eviden-

              ce, iniciovat tyto zápisy a kontrolovat jejich stav.

            8. Schvalovat  jednotlivé akce a aktivity sdružení a případnou spoluúčast             třetích osob na nich.

            9. Rozhodovat o účasti sdružení v podnikatelských a  nepodnikatelských              subjektech.

        10. Schvalovat  formu a  výši  odměn osobám,  pověřeným  ve  sdružení        výkonem jednotlivých funkcí a prací.

        11. Rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení nebo o zrušení sdružení.

 

c) Výčet působnosti shromáždění  podle odstavce b) tento orgán    neomezuje v rozhodování o dalších záležitostech, pokud se tak stane se souhlasem nadpoloviční většiny všech členů sdružení.

 

Článek XIII

Předseda představenstva svazku obcí

 

a) Předseda  je statutárním orgánem sdružení. Řídí jeho činnost mezi jednotlivými zasedáními shromáždění a jedná navenek jeho jménem.

 

b) Předsedu sdružení volí shromáždění na dobu dvou let. Tento orgán jej také odvolává.

 

c) Do věcné působnosti předsedy sdružení patří v duchu ustanovení odstavce a) zejména:

  

-7-

 

            1. Svolávat  shromáždění  a   věcně,   organizačně   a   administrativně

              zajišťovat jeho průběh.

            2. Řídit a kontrolovat práci místopředsedů a ekonoma sdružení.

            3. Jednat  jménem  sdružení  se  třetími    osobami  a  podepisovat   s   tím            související písemnosti za sdružení.

            4. Zajišťovat vedení účetnictví sdružení.

            5. Zajišťovat archivaci písemností sdružení.

            6. Předkládat  shromáždění roční rozpočet sdružení a roční účetní závěrku.

            7. Organizovat práce při zrušení a zániku sdružení.

  

Článek XIV

 

Místopředsedové představenstva svazku obcí

 

a) Místopředsedové představenstva svazku plní funkce předsedy v jeho nepřítomnosti, v jiných případech pouze na základě pověření předsedy sdružení.

 

b) Místopředsedy volí shromáždění na dobu dvou let. Tento orgán je také odvolává.

 

c) V kompetenci shromáždění  je rozhodnutí o počtu místopředsedů.

 

d) Pro činnost a kompetence místopředsedy platí obdobně ustanovení článku XII. těchto stanov.

 

 Článek XIV.

 

Ekonom sdružení

a) Ekonom je administrativně-organizačním pracovníkem sdružení, který nemá pravomoci statutárních orgánů.

 

b) Ekonom je plně podřízen předsedovi sdružení, v jeho nepřítomnosti místopředsedům. Na základě pokynů a z jejich pověření vede a vyřizuje běžnou administrativní a organizační agendu a vede účetnictví sdružení, připravuje pracovní materiály pro vrcholové orgány sdružení.

 

-8-

 

Článek XV

Revizní skupina

a) Revizní skupina  sleduje a kontroluje práci předsedy, místopředsedů a ekonoma, posuzuje jejich činnost v souladu se stanovami sdružení. Z tohoto titulu má revizní skupina právo  nahlížet do všech písemností sdružení a účastnit se jednání zástupců sdružení se třetími osobami. Ve své práci je výhradně podřízena shromáždění.

 

b) Revizní skupinu tvoří tři zástupci právnických osob, které na dobu dvou let volí do této funkce shromáždění. Tento orgán je také odvolává.

  

Č á s t   č t v r t á

JEDNÁNÍ ORGÁNU SDRUŽENÍ

 Článek XVI

Jednání shromáždění

a) Shromáždění jedná na základě svolání předsedou nebo místopředsedou sdružení nejméně 2 x ročně, přičemž na programu těchto zasedání musí být schvalování rozpočtu sdružení, resp. roční účetní závěrky.

 

b) Shromáždění  je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina zástupců právnických osob.

 

c) Shromáždění  rozhoduje většinou hlasů všech členů, pokud stanovy nevyžadují většinu jinou.

 

d) Přijetí nového člena, vyloučení člena ze sdružení, změna a doplnění stanov, určení vstupního vkladu a ročního členského příspěvku, schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o splynutí, rozdělení a zrušení sdružení jsou akty, které vyžadují souhlas dvou třetin všech členů sdružení.

 

e) Ze shromáždění se  pořizuje  zápis. Zápis musí kromě data a místa konání shromáždění  a prezenční listiny obsahovat údaje o:

            - skutečném programu shromáždění

            - přijatých   rozhodnutích  s  uvedením   případného  výsledku   hlasování k        jednotlivým bodům programu

            - námitky účastníků shromáždění

 - 9 -

 

f) Každý člen sdružení má právo na jeden výtisk zápisu ze shromáždění. Minimálně jedno vyhotovení zápisu dostává k dispozici předseda sdružení, který ručí za jeho archivaci po celou dobu existence sdružení.

 

Článek XVII

Jednání předsedy sdružení

a) Předseda sdružení jedná podle statutu své funkce, vymezeného v článku XII. těchto stanov.

 

b) Kromě toho je předseda sdružení povinen jednat takto:

            1. Svolává    shromáždění    nejméně   2  x  do   roka   formou    písemné               pozvánky s uvedením programu jednání.

            2. Bez   zbytečných   časových   odkladů  doručit  členům  sdružení zápis

              ze shromáždění   a  současně  zajistit,  aby  byl  tento  zápis na příštím    

              shromáždění  připomínkován a schválen.

            3. Každoročně   bez    vyzvání    předložit   shromáždění   návrh   rozpočtu

              sdružení a roční účetní závěrku.

 

 Článek XVIII

Jednání místopředsedů sdružení

Místopředsedové sdružení jednají obdobně jako předseda, a to na základě jeho pověření nebo v jeho nepřítomnosti podle článku XIII. těchto stanov.

 

Článek XIX

Podepisování za sdružení

Osoby oprávněné podepisovat za sdružení se podepisují tak, že k názvu sdružení připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením zastávané funkce.

  

Č á s t   p á t á

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ

 

Článek XX

Majetek sdružení

a) Majetek sdružení tvoří vstupní vklady členů, roční členské příspěvky, dotace, dary, odkazy, výnosy z akcií a aktivit sdružení a výnosy z účasti sdružení na činnosti podnikatelských a nepodnikatelských subjektů z titulu zakladatele, společníka nebo člena.

                                                               

- 10 -

 Článek XXII

Vklady, příspěvky a příjmy

1) Vstupní vklad členů svazku činí k datu platnosti těchto stanov 30,- Kč/ obyvatele  a je splatný  do čtrnácti dnů od vzniku členství na účet svazku.

 

2) Výši a termín splacení pravidelného ročního členského příspěvku určuje shromáždění.

3)  Příjmy svazku tvoří zejména:

               a) příjmy z vlastní činnosti

               b) dary a jiné nerozdílné příjmy

               c) výnosy a sdružené prostředky

               e) dotace ze státního rozpočtu a prostředků Evropské unie

 

Článek XXIII

Správa finančních prostředků

a) Spravovat finanční prostředky a manipulovat s nimi je oprávněn pouze předseda, resp. místopředsedové svazku a předsedou jmenovitě pověřené osoby.

 

b) K bezhotovostnímu styku se stranami zřizuje svazek běžný účet u peněžního ústavu s podpisovým právem předsedy a místopředsedů - vždy nejméně dvou.

 

Za registraci podpisových práv a jejich případné změny odpovídá předseda svazku obce.

 

c) V souladu s předmětem své činnosti podle článku IV./b těchto stanov je svazek   oprávněn přijímat svým jménem finanční prostředky, manipulovat s nimi a odpovídat za jejich užití v případě, jsou-li určeny na akce nebo aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí. Pokud jde o finanční prostředky podléhající zvláštnímu režimu správy (např. podle zákona o rozpočtových pravidlech apod.) vede o nich svazek samostatný účet, k němuž zřizuje podpisové právo pověřených osob.

 

Článek XXIV

Účetnictví

a) Svazek je samostatnou účetní jednotkou. Účetním obdobím je kalendářní rok. Prvým účetním obdobím je část roku ode dne zápisu svazku do registru okresního úřadu do 31. prosince t.r., posledním účetním obdobím je část roku od 1. ledna do data výmazu svazku z registru okresního úřadu.

-11-

 

c) Součástí účetnictví podle odstavce a) je též inventarizace majetku a závazků svazku, účetní závěrka, mzdová agenda, fakturace, výkaznictví a archivace účetních dokladů a písemností.

 

d) Při zúčtování pohledávek a závazků mezi svazkem a členy svazku je nepřípustná jejich kompenzace.

 

e) Při zániku svazku v průběhu účetního období je předseda odpovědný za provedení mimořádné účetní závěrky a mimořádné inventarizace majetku a závazků svaku.

 

Článek XXV

Daňová agenda

Za agendu daně z příjmů svazku  a za případné další daňové agendy, související s činností svazku, odpovídá předseda svazku. Ten také podepisuje veškerá daňová přiznání a daňové písemnosti. 

 

Č á s t   š e s t á

ZRUŠENÍ  A ZÁNIK SDRUŽENÍ

 Článek XXVI

Zrušení svazku 

a) Svazek se zrušuje rozhodnutím shromáždění, a to dnem uvedeným v rozhodnutí, nebo dnem, kdy toto rozhodnutí bylo přijato. Zrušení může být bez likvidace nebo s likvidací.

b) Svazek obce se zrušuje, poklesne-li počet členů pod tři právnické osoby

c) Při zrušení bez likvidace musí veškeré jmění a veškeré závazky svazku přejít na právního nástupce. Po splnění této podmínky podá předseda svazku  žádost k Okresnímu úřadu v Chrudimi o výmaz svazku z registrace.

d) Likvidátor přednostně uspokojí nároky všech známých věřitelů svazku a zbývající majetek rozdělí mezi členy svazku v poměru, daném ustanovením články XX./b těchto stanov. O výsledku likvidace podá likvidátor zprávu Okresnímu úřadu v Chrudimi.

e) Náklady na činnost likvidátora jsou k tíži sdružení.

  

-12-

Článek XXVII

Zánik sdružení

Svazek zaniká dnem výmazu z registrace u Okresního úřadu v Chrudimi.

 

Č á s t   s e d m á

ZMĚNY STANOV

 

Článek XXVIII

Pravidla změn stanov

a) Stanovy lze měnit a doplňovat jen na základě rozhodnutí shromáždění podle ustanovení článku XVI./d těchto stanov.

b) Změny nebo doplnění stanov vyžadují písemnou formu. Takto vzniklé dodatky ke stanovám se pořadově číslují a tvoří nedílnou součást stanov. Za evidenci dodatků ke stanovám a jejich rozeslání členským obcím je odpovědný předseda představenstva svazku.

c) Změny stanov podléhají registraci.

 

Článek XXIX

Ohlášení změn stanov

a) Po změně nebo doplnění stanov podle článku XXVII. předá předseda představenstva svazku do 15 kalendářních dnů od schválení dodatku jedno jeho vyhotovení Okresnímu úřadu v Chrudimi a Pardubicích.

b) Neprodleně po registraci dodatku ke stanovám doručí předseda představenstva svazku po jednom vyhotovení všem členům svazku.

 

Č á s t   o s m á

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 Článek XXIX.

Přechodná ustanovení představenstva svazku

Předsedovi svazku se ukládá předat jedno vyhotovení těchto stanov do 15 kalendářních dnů od jejich schválení shromážděním Okresnímu úřadu v Chrudimi jako písemnost související s registrací  svazku podle § 20 i občanského zákoníku.

 

-13-

 

Článek XXX

Závěrečná ustanovení

 

a) Tyto stanovy se vydávají v 17 výtiscích s platností originálu a s následujícím rozdělením

                 

            11 x členské obce

            2   x předseda představenstva svazku

            2   x místopředsedové sdružení

            1   x OkÚ v Chrudimi

            1   x OkÚ v Pardubicích

 

 b) Sdružení nabývá právní způsobilosti zápisem do registru sdružení vedeného u Okresního úřadu v Chrudimi.

 Podpisy starostů a úřední razítka: Jsou uvedeny v „Zakladatelské smlouvě“.

 

 
O sdružení    Podnikatelské subjekty     Ptejte se     Kontakt     Stanovy     Další odkazy    Databáze obcí

Pokud se chcete dozvědět více informací o sdružených obcích,

© Mikroregion Heřmanoměstecko 2002. Všechna práva vyhrazena.